RSS Feed
مرکز آموزش : مرکز تماس
علت بروز چنین مشکلی باز بودن دو مرورگر به طور همزمان در سیستم مرکز تماس میباشد که بعد از بسته شدن یکی از ان دو مرور گر دستور مشتری ثبت خواهد شد با تشکر